نایاک: ایرانیان مقیم آمریکا بوسیله جنگ «نه» گفتند

ایرنا نوشت: تارنمای این شورا نوشت: محاکمه های هیاهو طلبانه «دونالد ترامپ» مهتر جمهوری آمریکا اوضاع را بوسیله سمت هیاهو دگرگونی داده و یک توئیت ناشی از محاسبات غلط، می تواند ما را به سمت رویارویی با ایران سوق دهد.  

درون تارنمای این شورا آمده است: از نخستین روز روی فقره آمدن ترامپ، وی و دولت تشنه ی جنگ او برای سوق اعطا کردن آمریکا بوسیله غوغا غیرمحتاطانه دیگری در خاورمیانه، پیوسته تنش با ایران را تشدید کرده اند. بوسیله نشانی ایرانی و دارای متابعت آمریکایی از این موضوع بیشترین آسیب را خواهیم دید. به همین برهان لازم است با صدای بلند در مخالفت با این جنگ گفتگو کنیم و به قانونگذاران آمریکایی نشان دهیم که ایرانیان آمریکا به هیاهو «نه» و بوسیله صلح و دیپلماسی «آری» می گویند.

نایاک درون وبسایت خود، متن نامه ایرانیان آمریکا را بوسیله فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. در این مجله آمده است: ما به عنوان امضاکنندگان اجتماع آمریکایی های ایرانی تبار، بسیار نگران هستیم که دولت آمریکا بوسیله جانب جنگی ویرانگر با ایران حرکت یواش.

در این مجله به تهدیدهای «جان بولتون» وکیل امنیت ملی آمریکا علیه ایران اشاره و نشانی شده است: با توجه بوسیله تشدید تنش میان ایران و آمریکا، قانونگذاران، رسانه ها و مردم آمریکا باید از اعاده اشتباهی که منجر به جنگ مصیبت بار درون عراق شد، پارسایی کنند و دولت را به خاطر محاکمه دردسرسازش با ایران پاسخگو بدانند.  

در بخش دیگر این روزنامه آمده است: بزرگترین قربانی سیاست کاخ سفید در اعمال «ضیق حداکثری»، مردم ایران خواهند بود؛ اگر جلوی مانور جنگ گرفته نشود، تنها زجر انسان ایران افزایش می یابد و آمریکا همچنین تو سیاه اب نزاع هزینه کنار دیگری دربند می شود. کنگره باید گونه ترامپ را به سوی نزاع مسدود و برای بازگشت بلافاصله آمریکا بوسیله توافق و میز مناظره تلاش کند.